آثار تاریخی تهران,بناهای تاریخی تهران,تخت مرمر در کاخ گلستان تهران